Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy dba o prawa Konsumenta. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do przedsiębiorców.

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ANGIELSKI W 3 MINUTY przez Angielski w 3 minuty – Katarzyna Skwarek-Konieczniak, adres: ul. Wschodnia 2/2, 42-400 Zawiercie, NIP: 6492324259, REGON: 520803334.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej kontakt@angielskiw3minuty.pl;

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej panelucznia.angielskiw3minuty.pl w sposób umożliwiający w każdej chwili użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

§ 2

Definicje

Klient – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Sprzedawca – Katarzyna Skwarek-Konieczniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Angielski w 3 minuty – Katarzyna Skwarek-Konieczniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6492324259, REGON: 520803334, będąca właścicielem Sklepu Internetowego; e-mail: kontakt@angielskiw3minuty.pl.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną;

Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, prowadzone przez Sprzedawcę za pośrednictwem których Klient może uzyskać informacje o Towarze oraz kupić Towar.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Przeglądarka internetowa Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

Włączona obsługa plików cookies.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

§ 4

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, są to ceny brutto.

Materiały zakupione w Sklepie Internetowym Kupujący otrzyma na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Materiały zostały opracowane i napisane przez Katarzynę Skwarek-Konieczniak i są jej własnością. Po zakupieniu, klient może wykorzystać materiały tylko i wyłącznie na użytek własny. Klient może korzystać z nich na swoich zajęciach lub w domu. Materiały nie są przeznaczone do użytku komercyjnego. Zabrania się rozpowszechnianie materiałów oraz publikowania ich w internecie.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

Dodać wybrane produkty do Koszyka

Za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Potwierdzić zamówienie. następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

Po złożeniu zamówienia i dokonanej wpłacie na podany adres e-mail przesyłana jest wiadomość e-mail z linkiem do pobrania zakupionego e-booka. Produkt można pobrać raz, a link jest aktywny w ciągu 365 dni od daty zakupu.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

W Sklepie Internetowym można zakupić wyłącznie materiały cyfrowe, które dostarczane są na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. W celu otwarcia pliku, wymagane jest oprogramowanie które pozwoli na otwarcie pliku PDF, dostępne np. pod adresem www.adobe.com

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

Na adres mailowy podany w formularzu zamówienia Klient otrzymuje fakturę, która generowana jest automatycznie.

§ 7

Warunki reklamacji/zwrotów

Materiały cyfrowe zakupione poprzez Sklep Internetowy nie podlegają zwrotowi.

Kupujący ma prawo dokonać reklamacji produktu wyłącznie w przypadku niezgodności produktu z opisem lub z umową.

Nie uważa się niezgodność produktu z umową w sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z materiałami ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 3

Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień reklamacji zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową („reklamacja”).

Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą (rachunkiem uproszczonym)

Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady produktu lub wymienić produkt na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.

§ 8

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży i nie są wykorzystywane w celach marketingowych

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 9

Zgłaszanie naruszenie praw

W przypadku, gdy Klient, lub inna osoba korzystająca ze strony Sklepu Internetowego, zauważy, że treść publikowana na stronie narusza ich prawa, dobra osobiste, a także zasady uczciwej konkurencji, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość na adres elektroniczny kontakt@angielskiw3minuty.pl

Powiadomiony o potencjalnym naruszeniu Sprzedawca, w trybie natychmiastowym podejmuje działania, których celem jest usunięcie, ze strony Sklepu Internetowego, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 11

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Angielski w 3 minuty – Katarzyna Skwarek-Konieczniak, adres: ul. Wschodnia 2/2, 42-400 Zawiercie

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@angielskiw3minuty.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 663197119

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

57 1050 1591 1000 0097 4742 0736

Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w dn. pn-pt, w godzinach 08:00-18:00.

Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez fanpage Katarzyna Skwarek-Konieczniak – Angielski w 3 minuty na Facebooku.