Regulamin Sklepu Internetowego

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Katarzynę Skwarek-Konieczniak, prowadzącego/-ą działalność gospodarczą pod nazwą Angielski w 3 minuty – Katarzyna Skwarek-Konieczniak, NIP: 6492324259, REGON: 520803334, wpisaną do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, dane do kontaktu: ul. Wschodnia 2/2, 42-400 Zawiercie, zwanego dalej – Sprzedawca.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą e-mailowo, pisząc na adres: kontakt@angielskiw3minuty.pl lub telefonicznie: +48 663197119 . 

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;

2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;

4. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;

5. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie Sprzedawcy);

6. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów,  tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;

7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

8. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy); 

9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, powstającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

11. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;

12. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);

13. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;

14. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych; 

15. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu i składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;

16. Sklep/ strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę;

17. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

18. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową / usługę cyfrową lub z nią połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej / usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

19. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

20. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające obustronne prawa oraz obowiązki;

21.  Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

22. Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana przez Klienta jako osoba korzystająca z zajęć/usług edukacyjnych świadczonych przez Organizatora;

23. Zajęcia – zajęcia edukacyjne/usługa edukacyjna świadczona przez Organizatora na rzecz Klienta; 

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

1. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca.

2. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy są określone w Regulaminie oraz w Ofercie. 

3. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

4. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta. 

5. Umowa zostaje zawarta w chwili akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.

6. W przypadku, gdy termin płatności lub termin pierwszej płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu i potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. 

7. W przypadku płatności cyklicznej lub płatności, która została rozłożona na raty, Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania pierwszej płatności lub pierwszej części płatności oraz akceptacji Regulaminu przez Klienta i potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku wyboru płatności cyklicznej lub ratalnej, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny za Produkt w całości. Zapłata pierwszej płatności, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Ceny w całości. 

8. Do skutecznej płatności – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.9. Z uwagi na brzmienie ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dokonywania zamówienia przez Przedsiębiorcę, w celu wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę, konieczne jest podanie numeru identyfikacyjnego przedsiębiorcy (np. NIP) na etapie składania zamówienia. 

§3 CENA 

1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.

2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia. 

3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu. 

4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni, przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – cena najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie – od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu, do dnia wprowadzenia obniżki. 

5. W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego Dnia roboczego.

2. Sprzedawca korzysta z usług serwisu ING imoje oraz Przelewy 24 do oferowania płatności on-line. 

3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem płatności oferowanych przez Serwis.

4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.

5. W celu złożenia zamówienia przez Sklep należy:

 • wybrać Produkt, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
 • po wybraniu Produktu należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
 • zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrany/-e Produkt/y, w tym za dostawę, oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
 • zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie, zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

6. W celu złożenia zamówienia Produktów drogą elektroniczną, np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:

 • zapoznać się z Ofertą oraz wybrać Produkt, który/-e chce się kupić;
 • po wybraniu Produktu/-ów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
 • przed zaakceptowaniem zamówienia należy zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrany/-e Produkt/y, w tym za dostawę, oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
 • zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

7. Sprzedawca przesyła Klientowi także potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz warunki Umowy, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy. 

8. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie z ważnych przyczyn, w tym w szczególności: w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację, pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Produkty fizyczne

1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu, wybranego przez Klienta sposobu, dostawy. W przypadku, gdy z Oferty nie wynika inaczej, czas przygotowania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych, a termin dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych.

2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, należy liczyć od dnia zawarcia umowy.

3. Sprzedawca informuje Klienta o:

 • terminie przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz 
 • terminie dostawy Produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4. Koszty dostawy InPost zawierają się w kwocie od 16.99 zł do 20.99 zł i  jest zależny od gabarytu przysyłki.

5. Dostawa realizowana jest na terenie Polski. W przypadku dostaw realizowanych poza terytorium Polski lub w innych, wskazanych wyżej krajach, Klient uzgadnia indywidualnie ze Sprzedawcą szczegółowe warunki dostawy.

6. Dostawa jest wysyłana na adres wskazany w formularzu zamówienia lub do wybranego przez Klienta punktu odbioru – w zależności od sposobu dostawy.

7. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę, takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod tym adresem lub e-mailowo/telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu, zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.

8. Klient powinien sprawdzić odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

Produkty elektroniczne (m.in. e-booki/nagrania wideo/kursy on-line/materiały PDF)

8. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile Oferta nie zawiera innych ustaleń.

9. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

10. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie, w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od ustaleń wynikających z Oferty.

11. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do transmisji na żywo (webinarów / spotkań on-line), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.

12. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy.       

13. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 

14. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym tych, które dotyczą zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z Umową. 

Transmisje on-line (m.in. webinary)

15. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do transmisji on-line (m.in. webinarów/ szkoleń on-line na żywo), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do platformy, na której odbywa się webinar/spotkanie najpóźniej przed terminem transmisji on-line. Dostęp zostanie przesłany na e-mail wskazany przez Klienta.

16. Transmisje on-line mogą być nagrywane przez Sprzedawcę, o ile nic innego nie wynika z Oferty. 

17. W związku z możliwością nagrywania transmisji on-line, Sprzedawca uregulował w niniejszym Regulaminie także kwestie utrwalania wizerunku oraz przetwarzania danych wrażliwych Klienta. [§6 Wizerunek]

Zajęcia/kursy

18. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego zajęcia i kursy edukacyjne, szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Pozostałe informacje dot. Produktów  

19. Sprzedawca z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania transmisji on-line lub Szkolenia najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wydarzenia, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin wydarzenia, o czym Klient zostanie powiadomiony. W przypadku gdy Klient nie może uczestniczyć w nowym terminie, Klient ma prawo odrzucić propozycje Sprzedawcy.   

20. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową. 

21. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku, materiału lub dostępu do Platformy Sprzedawcy lub innych platform, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 

22. Z Produktu Sprzedawcy ma prawo korzystać wyłącznie jedna osoba (o ile nic innego nie wynika z Oferty). W przypadku gdy Uczestnikiem ma być inna osoba niż Klient, Klient wskazuje to Sprzedawcy na etapie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia poprzez wskazanie adresu e-mail Uczestnika. W takim przypadku, Klient zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności zasad i obowiązków wskazanych w §5 – 8 oraz §12-13. 

§6 WIZERUNEK

1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany w ramach transmisji on-line może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. 

2. Klient jest świadomy tego, że transmisje on-line mogą być nagrywane, a nagrania z transmisji mogą być udostępniane w ramach platformy z materiałami/szkoleniami/kursami.

3. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line), wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów i edukacyjnych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów realizacji niniejszej Umowy. 

4. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody. 

5. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.

6. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. W przypadku naruszenia ww. postanowienia, Sprzedawca, jak również inne osoby, których prawo do wizerunku zostało naruszone, mają prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w związku z ww. działaniem.

§7 WARUNKI TECHNICZNE    

1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.

2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:

 • aktualnej wersji przeglądarki internetowej, wspieranej przez producenta, z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
 • aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta:

 • aktualnej wersji przeglądarki internetowej, wspieranej przez producenta, z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
 • aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne, w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie: *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
 • konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora, jeżeli z Oferty wynika, że przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.

5. W przypadku, gdy do skorzystania ze Sklepu lub zakupu Produktu konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§8 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.

2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.

3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów, poza zakresem dozwolonego użytku. 

4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie. 

5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów, na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;
 • na płaszczyźnie modyfikacji utworu na własne potrzeby, w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/ instrukcji wideo, komentarzy.

6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo, domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym Produktów elektronicznych.

§9 NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU 

1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową, zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.

2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym zwłaszcza do umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło, będących towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu II działu XI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może żądać jego naprawy albo wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od Umowy.

4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeśli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta, jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę. Jeżeli, zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. 

5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

2) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; 

3) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

4) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. 

7. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 

8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową, wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane: umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §10 Regulaminu.

9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub przekazana w inny sposób wybrany przez Klienta.

10. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

11. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

§10 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 4. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

§11 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ 

1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku umów na dostarczenie treści/usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. 

3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę. 

4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy: 

1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. 

6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia – niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie – Klient może odstąpić od umowy. 

7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli: 

1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 

2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową, o której mowa w §10 i §11 wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §10 Regulaminu.

9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

10. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien o tym poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 • umowy o świadczenie usług, w sytuacji, gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; wówczas Klient jest zobowiązany do zapłaty ustalonej ceny;
 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych w innej formie niż na nośniku materialnym, w sytuacji, gdy Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody; wówczas Klient jest zobowiązany do zapłaty ustalonej ceny;
 • gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • gdy przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • gdy przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru;
 • gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • gdy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, a ich cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • gdy zawarcie nastąpiło w drodze aukcji publicznej;
 • gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy o świadczenie usług, których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana, za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, wówczas Klient jest zobowiązany do zapłaty ustalonej wcześniej ceny.

4. Klient, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ją osobom trzecim.

§13 KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawca po dokonaniu przez Klienta rejestracji oraz zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.

2. Klient nie może udostępniać Konta osobom trzecim lub posiadać kilku Kont.

3. Założenie Konta jest konieczne w celu uzyskania do niego dostępu, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie.

4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące  
Konta. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło. 

5. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji – z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.

6. Usunięcie Konta może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta.

7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta:

 • z ważnych przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności: naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
 • bez podania przyczyny, w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

§14 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół przy odbiorze. W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za: wady i uszkodzenie Produktu, powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę, aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, leżące po stronie Dostawcy.

4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 

5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§15 OPINIE O PRODUKTACH

1. Opinie dotyczące Produktów, publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane. 

2. Weryfikacja następuje m.in.: poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię albo poprzez przesłanie do Klientów, dedykowanego linku do pozostawienia opinii. 

3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.

4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści, dostrzeżonych przez dotychczasowych Klientów, związanych z zakupem Produktów Sprzedawcy.

5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W czasie trwania konieczności nieuniknionej/ zdarzenia niezależnego od stron, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia konieczności nieuniknionej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu konieczności nieuniknionej, jeśli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie tej konieczności będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

2. Przez konieczność nieuniknioną należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było zapobieżenie temu zdarzeniu, w szczególności takiemu jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.        

3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien go o tym poinformować, podając informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, aby umożliwić Sprzedawcy rozliczenie podatku, zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się: dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Polubowne rozpatrywanie sporów i reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy lub 
 • ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami – http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim wymuszają one na Sprzedawcy również zmianę treści niniejszego Regulaminu oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę. Zmiany przepisów prawa szczególnie istotne dla treści regulaminu, dotyczyć mogą: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin może ulec zmianom z ważnych przyczyn także na podstawie wprowadzonych i obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom. 

7. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w terminie zawarcia przez Klienta Umowy.

8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.

9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.

10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W sytuacji, gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności. 

12. Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2023.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelkoul. Sezamkowa 28/3, 52-317 Wrocław, e-mail: kancelaria@kingakonopelko.pl 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.         

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.     
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

Nasze dane do kontaktu: Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelkoul. Sezamkowa 28/3, 52-317 Wrocław, e-mail: kancelaria@kingakonopelko.pl 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..         

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

    Data …………………………………………………   

* uzupełnić

Załącznik nr 3

Nasze dane do kontaktu: Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelkoul. Sezamkowa 28/3, 52-317 Wrocław, e-mail: kancelaria@kingakonopelko.pl 

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____

Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.  Niezgodność Towaru z umową polega na: _____________  Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________

Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

    Data ………………….* uzupełnić